STUDY FOR FREE IN GERMANY (UNDERGRADUATE & MASTERS): CLICK HERE!

Subscribe to get Latest Updates in Your e-mail FREE: CLICK HERE TO SUBSCRIBE!

JAMB Recommended Books for Igbo

Joint Admissions & Matriculation Board, JAMB recommended textbooks for Igbo Language. You can also check the textbooks for Hausa and Yoruba Languages by clicking the respective links.

ALSO SEE:

JAMB Recommended Books for Igbo (2020 UTME)

 • Emenanjo, E. N., Okolie, F. O. and Ekwe, B. U. (1995) Igbo maka Sinịọ Sekọndịrị Sukul I.
 • Emenanjo, E. N., Dike, O. N., Agomo S. N and Ezeuko, R. O. (1999) Exam Focus maka WASSCE na UME, Ibadan: University Press Plc.
 • Ezikeojiaku, P. A. Okebalama, C. N. Onweluzo, C. N and Ekwe B. U. (1991) Ule Igbo maka Sinịọ Sekọndịrị, Ibadan: University Press Plc.
 • Ikekeonwu, C., Ezikeojiaku, P. A., Ubani, A. and Ugoji, J. (1999) Fonọlọji na Grama Igbo, Ibadan: University Press Plc
 • Nzeakọ, J. U. T. (1972): Omenala Ndị Igbo, Ibadan: Longman.
 • Okoye, O. F. S., Ofoegbu, N. F. and Ezidiegwu, B. L. (1997) Ọgbara Ọhụrụ Ụtọasụsụ, Igbo maka Sinịọ Sekọndịrị, Onitsha: Houston Publishers Ltd.
 • Osuagwu, B. I. N. (1979): Ndị Igbo na Omenala Ha, Nigeria: Macmillan.
 • Ubesie, T. U. (1978): Ọdinala Ndị Igbo, Ibadan: Oxford University Press.
 • Umeh, I. O. A; Onyekaonwu, G. O. Nwadike, I. U. and Okeke I. O. (1992): Ụtọasụsụ na Agụmagụ Igbo nke Sinịọ Sekọndịrị Sukul, Ibadan: Evans.
 • Uba – Mgbenena, A. (2006): Ụtọala Usoroasụsụ Igbo, Ibadan: Gold Press Ltd.
 • Anozie, C. C. (2003), Igbo Kwenu: Akụkọ na Omenala ndị Igbo Enugu: Computer Edge Publishers.
 • Ọfọmata, C. E. (2005): Ndezu Ụtọasụsụ Igbo. Enugu: Format Publishers (Nig) Ltd.
 • Ofili, D. N. Anozie C.C. and Chukwu, A.O. (2012): Lingwistiiki Sayensị Asụsụ II. Enugu: Computer Edge.

We wish you the very best!!!


JOIN NGScholars on Telegram for Instant Updates.

If you find this post useful, please share on Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. using the buttons below. It will definitely help someone out there.
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Do you want to ask any question or comment this post? Ask and get very fast answers on NGScholars Ask! CLICK HERE to go to the forum! . Click on Login and login with Facebbok


Don't want to miss an update?

Join over 143,000 Facebook Followers | Join over 29,000 Twitter Followers | Join over 26,000 Email Subscribers

Do you want to ask any question about this post? Ask and get very fast answers on NGScholars Ask!CLICK HERE to go to the forum! . Click on Login and login with Facebbok.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.